Favorite festival diwali essay

Play Free Sudoku Now!

Sudoku is one of the most popular puzzle games of all time. The goal of Sudoku is to fill a 9×9 grid with numbers so that each row, column and 3×3 section contain all of the digits between 1 and 9. As a logic puzzle, Sudoku is also an excellent brain game. If you play Sudoku daily, you will soon start to see improvements in your concentration and overall brain power. Start a game now. Within no time Sudoku will be your favorite free online game.

About Sudoku

The popular Japanese puzzle game Sudoku is based on the logical placement of numbers. An online game of logic, Sudoku doesn’t require any calculation nor special math skills; all that is needed are brains and concentration.

How to play Sudoku

The goal of Sudoku is to fill in a 9×9 grid with digits so that each column, row, and 3×3 section contain the numbers between 1 to 9. At the beginning of the game, the 9×9 grid will have some of the squares filled in. Your job is to use logic to fill in the missing digits and complete the grid. Don’t forget, a move is incorrect if:

  • Any row contains more than one of the same number from 1 to 9
  • Any column contains more than one of the same number from 1 to 9
  • Any 3×3 grid contains more than one of the same number from 1 to 9

Sudoku Tips

Sudoku is a fun puzzle game once you get the hang of it. At the same time, learning to play Sudoku can be a bit intimidating for beginners. So, if you are a complete beginner, here are a few Sudoku tips that you can use to improve your Sudoku skills.

  • Tip 1: Look for rows, columns of 3×3 sections that contain 5 or more numbers. Work through the remaining empty cells, trying the numbers that have not been used. In many cases, you will find numbers that can only be placed in one position considering the other numbers that are already in its row, column, and 3×3 grid.
  • Tip 2: Break the grid up visually into 3 columns and 3 rows. Each large column will have 3, 3×3 grids and each row will have 3, 3×3 grids. Now, look for columns or grids that have 2 of the same number. Logically, there must be a 3rd copy of the same number in the only remaining 9-cell section. Look at each of the remaining 9 positions and see if you can find the location of the missing number.

Now that you know a little more about Sudoku, play and enjoy this free online game.

Favorite festival diwali essay

भारत माझा देश आहे . माझा देश प्राचीन व महान आहे.

माझ्या देशाच्या उत्तरेला हिमालय आहे . माझ्या देशाला लांबलचक समुद्रकिनारा लाभला आहे. माझ्या देशात खूप नद्या आहेत. गंगा, यमुना, यांसारख्या मोठमोठ्या नद्यांमुळे माझा देश संपन्न झाला आहे .

माझ्या देशातील बहुसंख्य लोक शेतकरी आहेत . ते सर्व खेड्यामध्ये राहतात . दिल्ली, मुंबई यांसारखी अनेक महानगरे माझ्या देशात आहेत . या शहरामध्ये मोठमोठे उदयोग आहेत .

माझ्या देशात अनेक खेळाडू , कलावंत , शास्त्रज्ञ निर्माण झाले आहेत . त्यांनी भारताची कीर्ती जगभर पसरवली आहे. माझ्या देशात भिन्न भिन्न धर्माचे लोक राहतात; तरीही आम्ही सर्व भारतीय एक आहोत . तिरंगा हा आमचा राष्ट्रध्वज आहे .

माझा भारत देश हा थोर व पुण्यवान माणसांचा देश आहे. माझा देश मला खूप आवडतो.В

Favorite festival diwali essay

सर्व सणांमध्ये दिवाळी हा माझा आवडता सण आहे . दिवाळी हा सन अश्विन महिन्यात येतो . त्यावेळी शाळेला सुट्टी असते .

दिवाळीच्या दिवसांत आमच्या घरी खूप धामधूम असते . आम्ही घर सजवायला दारावर तोरण बांधतो . मी आणी ताई घरीच कंदील करतो . लाडू, करंज्या , चिवडा , चकल्या असे वेगवेगळे पदार्थ आई बनवते . त्यावेळी तिला आम्ही मदत करतो .

आईबाबा दिवाळीला आम्हांला नवीन कपडे घेतात . नवीन कपडे घालून आम्ही आनंदाने फिरतो . आम्ही खूप फटाके वाजवतो . मित्रांबरोबर खेळतो आणि भरपूर भटकतो .

दिवाळीच्या दिवसांत आम्ही दारात रांगोळी काढतो . संध्याकाळी लक्ष्मीची पूजा करतो . भाऊबिजेला ताई मला ओवाळते . मी तिला भेटवस्तू देतो .

दिवाळी हा प्रकाशाचा सण आहे . तो आनंदाचा सण आहे . दिवाळी सगळीकडे उल्हास असतो . म्हणून दिवाळी हा सण मला खूपच आवडतो .